ഫാക്ടറി ടൂർ - AoHui ബാഡ്ജ് സമ്മാനങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ്
ബാനർ (3)

ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫാക്ടറി പ്ലാന്റ്

ഫാക്ടറി ടൂർ7

പൂർത്തിയായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഏരിയ

ഫാക്ടറി ടൂർ1

പാക്കേജ് വർക്ക്ഷോപ്പ്

ഫാക്ടറി ടൂർ6

മുൻ വാതിൽ

ഫാക്ടറി ടൂർ2

ഇനാമൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്

ഫാക്ടറി ടൂർ4

ഡൈ സ്ട്രക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ്

ഫാക്ടറി ടൂർ3

പൂപ്പൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്